Contact

Sijie Hu

School of Economics,

Renmin University of China

Beijing 100872

Email: sijiehu@ruc.edu.cn; sjhu92@outlook.com

Mobile: +86 15201164372